Рэкорды Гінэса з віцебскай прапіскай: сакрэтамі перамог дзеліцца знакаміты гіравік Анатоль Яжоў. 21.by

Рэкорды Гінэса з віцебскай прапіскай: сакрэтамі перамог дзеліцца знакаміты гіравік Анатоль Яжоў

10.01.2014 14:37 — Новости Спорта | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У Ві­цеб­ску ад­бы­ла­ся не­звы­чай­ная па­дзея: за не­каль­кі га­дзін уста­на­ві­лі аж тры рэ­кор­ды для за­ня­сен­ня ў зна­ка­мі­тую Кні­гу рэ­кор­даў Гі­нэ­са.

Аў­тар не­звы­чай­най ідэі - 67-га­до­вы Ана­толь Мі­ка­ла­е­віч Яжоў, 23-разовы рэ­кард­смен Гі­нэ­са. Ён - ура­джэ­нец Бела­ру­сі, жы­ве ў Ра­сіі. Каб пе­ра­лі­чыць усе яго ты­ту­лы і зван­ні, ба­дай, не хо­піць га­зет­най ста­рон­кі. У пры­ват­нас­ці, ён - прэ­зі­дэнт Між­на­род­най кан­фе­дэ­ра­цыі гі­ра­во­га спор­ту май­строў, кі­раў­нік Між­на­род­най фе­дэ­ра­цыі гі­ра­во­га тры­ят­ло­на, ула­даль­нік дзя­сят­каў за­ла­тых ме­да­лёў чэм­пі­я­на­таў све­ту і Еў­ро­пы… Спарт­смен па­ды­маў гі­ры на ўсіх кан­ты­нен­тах: на са­мым ха­лод­ным і спя­кот­ным мес­цах пла­не­ты, у га­рах, на па­вет­ра­ным ша­ры, у шах­це, пад ва­дой і на­ват у бяз­важ­кас­ці - у ба­ра­ка­ме­ры, дзе трэ­ні­ру­юць кас­ма­на­ўтаў.

Спа­дар Яжоў - прэ­зі­дэнт ра­сій­ска-італь­ян­ска­га Між­на­род­на­га ін­сты­ту­та кі­ра­ван­ня, док­тар эка­на­міч­ных на­вук, прафе­сар, га­лоў­ны рэ­дак­тар на­ву­ко­вых ча­со­пі­саў, аў­тар мност­ва па­тэн­таў на на­ву­ко­выя вы­на­ход­кі, лаў­рэ­ат твор­чых і гра­мад­скіх прэ­мій. Ці­ка­ва, што ў су­зор'і Страль­ца ад­на з зо­рак но­сіць імя Ана­то­ля Яжо­ва.

Ка­рэс­пан­дэнт "Звяз­ды" па­гу­та­рыў з рэ­кард­сме­нам пе­рад спро­бай уста­на­віць чар­го­вы рэ­корд. Ле­тась у на­шай газеце быў на­дру­ка­ва­ны вя­лі­кі ар­ты­кул пра гэ­та­га ча­ла­ве­ка.

- У Ві­цеб­ску, з якім у ма­ім жыц­ці мно­гае звя­за­на, дзе я, у пры­ват­нас­ці, ву­чыў­ся ў тэх­ні­ку­ме, па­спра­бую ўстанавіць 24 рэ­корд для Кні­гі рэ­кор­даў Гі­нэ­са ў на­мі­на­цыі "жым ле­жа­чы двух гір ва­гой па 24 кі­ла­гра­мы наперамен­ку за хві­лі­ну". Гі­ры трэ­ба бу­дзе вы­жаць 166 раз. Апош­ні мой рэ­корд быў уста­ноў­ле­ны сё­ле­та ў Грэцыі… Ся­род ін­шых за­рэ­гіст­ра­ва­ны рэ­кор­ды ва ўсіх аб­лас­ных цэнт­рах Бе­ла­ру­сі.

У Ві­цеб­ску ле­тась двой­чы ўста­наў­лі­ваў рэ­кор­ды для Кні­гі Гі­нэ­са. Пер­шы - на між­на­род­ным фес­ты­ва­лі мас­тац­тваў "Сла­вян­скі ба­зар у Ві­цеб­ску" - 14 лі­пе­ня, а на на­ступ­ны дзень - у Мін­ску. По­тым зноў быў рэ­корд у Ві­цеб­ску - у ве­рас­ні,
- рас­каз­вае гэ­ты ўні­каль­ны ча­ла­век.

Ён сціп­ла пры­знаў­ся, што яшчэ не бы­ло вы­пад­каў, каб за­пла­на­ва­ны ім рэ­корд не быў па­стаў­ле­ны.

- Усе спро­бы ўста­на­віць рэ­кор­ды Гі­нэса бы­лі ўда­лы­мі. Ні­чо­га ад вас утой­ваць не збі­ра­ю­ся на­конт та­го, як рыхтую­ся. Ды ні­як! Вось ноч­чу су­стра­каў спарт­сме­наў з ін­шых га­ра­доў і прак­тыч­на не спаў… Пры­вык заў­сё­ды быць га­то­вым да пе­ра­гру­зак. А на ўста­наў­лен­не рэ­кор­да на­строй­ва­ю­ся псі­ха­ла­гіч­на: не­каль­кі су­так гэ­тым жы­ву, - пра­цяг­вае Ана­толь Яжоў.Рэ­кард­смен да­даў, што хар­чу­ец­ца, як боль­шасць з нас. Што дзіў­на для ча­ла­ве­ка, які, па ло­гі­цы, па­ві­нен вель­мі піль­на са­чыць за ста­нам зда­роўя, ні­я­кіх ды­ет ён не пры­трым­лі­ва­ец­ца. На­прык­лад, пе­рад тым, як пры­ехаць у за­лу Ві­цеб­ска­га дзяр­жаў­на­га тэх­на­ла­гіч­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, дзе ста­ві­лі рэ­кор­ды, вы­піў ка­ву і з'еў бу­лач­ку з сы­рам. Лю­біць га­зі­ра­ва­ную ва­ду, бо, па­вод­ле яго слоў, звы­чай­най на­піц­ца не мо­жа.

Но­вы рэ­корд Гі­нэ­са з ві­цеб­скай пра­піс­кай быў уста­ноў­ле­ны: за хві­лі­ну Ана­толь Яжоў 171 раз (!) пад­няў дзве гі­ры ва­гой па 24 кі­ла­гра­мы. У апош­нія се­кун­ды ён кры­чаў.

- У мя­не траў­ма ле­ва­га пля­ча - заў­сё­ды ба­ю­ся, што ў важ­ны мо­мант, - пад­час уста­наў­лен­ня рэ­кор­да, траў­ма "пра­чнец­ца". Кры­чаў, каб за­глу­шыць боль. За­лог пос­пе­ху - са­ма­ад­да­насць сва­ёй спра­ве і цяр­пен­не, - прызнаў­ся гі­ра­вік праз не­каль­кі хві­лін пас­ля та­го, як зноў стаў рэ­кард­сме­нам.

Ра­зам з ім клас пра­дэ­ман­стра­ва­лі два бе­ла­рус­кія асіл­кі: Сяр­гей Тры­фа­наў і Вя­ча­слаў Ха­ра­не­ка.

Спарт­сме­ны, каб у Ві­цеб­ску ўста­на­віць рэ­кор­ды, бра­лі ўдзел ва ўні­каль­ным гі­ра­вым га­дзін­ным ма­ра­фо­не. Суд­дзі між­на­род­най ка­тэ­го­рыі за­рэ­гіст­ра­ва­лі іх вы­ні­кі, якія ра­зам з ві­дэа­за­пі­са­мі ад­пра­вяць у Лон­дан - у штаб-ква­тэ­ру Кні­гі рэ­кор­даў Гі­нэ­са. У ста­лі­цы Вя­лі­ка­бры­та­ніі пас­ля вы­ву­чэн­ня атры­ма­на­га афі­цый­на пры­зна­юць і за­рэ­гіст­ру­юць рэ­кор­ды. І по­тым да­шлюць бе­ла­ру­сам ад­па­вед­ныя сер­ты­фі­ка­ты.

 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За хві­лі­ну Ана­толь Яжоў 171 раз (!) пад­няў дзве гіры ва­гой па 24 кі­ла­гра­мы.
 
 
 


Архив (Новости Спорта)

21.by в социальных сетях

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика